Indicative Action: Antidiabetic, Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitor

Kombiglyze XR 5 mg/1000 mg Modified release tablets
Kombiglyze XR 2.5 mg/1000 mg Modified release tablets
Janumet XR 100 mg/1000 mg Modified release tablets
Kombiglyze XR 5 mg/500 mg Modified release tablets